قوانین تجارت با عمان

قوانین تجارت در عمان جهت رشد اقتصادی همواره در حال تهسیل و آسان شدن است که با آسان شدن این قوانین شرایط باعث رقم خوردن رونق اقتصادی  میشود ، در این وب سایت قصد داریم به صورت اجمالی و مختصر این قوانین را تشریح نماییم تا اطلاعات بیشتری جهت راه اندازی کسب و کار خود در عمان داشته باشید.

 

قوانین گمرکی: 

 

  • واردات کالا به خاك عمان ، صرفاً توسط شرکتهای که درعمان به ثبت رسیده اند امكان پذیر میباشد . همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس ازفروش دارند بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند. متوسط نرخ تعرفه گمركی واردات به عمان برای كلیه كالاها  ا۵/۵ درصد ، كالاهای كشاورزی ۴/۷ درصد و كالاهای غیركشاورزی ۶/۱۰ درصد است.

 

  • برخی از کالاها مانند دام زنده ، انواع گوشت به جز گوشت خوک ، برنج ، گندم ، آرد ذرت، میوه تازه وچای ازعواض  گمرکی معاف هستند. این معاف بودن از عوارض باعث رونق اقتصاد  همچنین داشتن نگاه بلند مدت در تجارت به عنوان یک کشور مقصد برای صادارت مجدد و دور زدن تحریم ها در نظر گرفت.

 

  • حال اگر شما یک شخصیت حقوقی ثبت شده در عمان باشید میتوانید به راحتی از قوانین آسان تجارت در عمان استفاده کنید و بازدهی اقتصادی مناسبی در طول یک سال داشته باشید.

 

قوانین بانکی :

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰیﻋﻤﺎن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎلی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮراﺳﺖ . ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ دارایی ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻋﻤﺎن را ﺿﺮوری میسازﻧﺪ.

 

قوانین مالیاتی:

 ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ را دار اﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎفتی از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی درﻋﻤﺎن دوازده در ﺻﺪ  و ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ سی ﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن در طول یک سال اﺳﺖ.

 

قوانین و حقوق مالکیت: 

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی (اﺷﺨﺎص حقیقی وحقوقی) ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری وصنعتی رادرﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ، ﻣﮕﺮ درﻣﻮارد و یا اماکنی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ یا اطلاع رسانی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ، دوﻟﺖﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی وﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻏﻴﺮ نفتی ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮقﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .  اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

  

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید